دنیاده آی توتیلیش حادثه سی یوز بیره دی

دنیا، کم کوریلگن کوک یوزی (آسمان) حادثه لریدن بیرته سیگه شاهد بوله دی.

دنیاده آی توتیلیش حادثه سی یوز بیره دی

 

27 – جولای جمعه کونی تورکیه وقتی بیلن ساعت 20:14 افغانستان وقتی بیلن کیچه لب ساعت 21:44 ده باشله یه دیگن آی توتیلیش حادثه سی کیچه لب تورکیه وقتی بیلن ساعت 02:38 افغانستان وقتی بیلن ساعت 04:08 گچه دوام ایته دی.

لیکن تولیق آی توتیلیش حادثه سی ایسه قریب 4 ساعت بوییچه دوام ایته دی.

آی توتیلیش حادثه سی، آی اوز اوریبات (مدار) یگه ایلنر ایکن، دنیا آی بیلن قویاش نینگ اورته سیگه باریب کیره دی. شو بیلن دنیانینگ سایه سی آی نینگ اوستیگه توشیشی بیلن آی توتیلیش حادثه سی یوز بیره دی.علاقه لی ینگی لیکلر