کروچیاده پلیتفسه کوللری موزلب قالدی

توریستیک منطقه

کروچیاده پلیتفسه کوللری موزلب قالدی

کروچیاده پلیتفسه کوللری موزلب قالدی

کروچیانینگ توریستیک منطقه سی پلیتفسه کوللری قاره - قیش ساووغی باعث موزلب قالرکن تماشاگه کیلگنلر اوچون قیزیق منظره یره تگن بولدی.علاقه لی ینگی لیکلر