شرقی غوطه ده نیمه لر بولماقده؟

شرقی غوطه ده نیمه لر بولماقده؟ |

شرقی غوطه ده نیمه لر بولماقده؟

شرقی غوطه ده نیمه لر بولماقده؟


لیبل: سوریه , شرقی غوطه