اروپا قهرمانلر لیگی چوکاتیده گالاته سرای بیلن شلکی 04 نینگ اوچره شووی بولیب اوته دی

اروپا UEFA قهرمانلر لیگی گروپ مسابقه لری 3 – هفته بیله شوولری باشلندی.

اروپا قهرمانلر لیگی چوکاتیده گالاته سرای بیلن شلکی 04 نینگ اوچره شووی بولیب اوته دی

اوشبو مسابقه لر چوکاتیده تورکیه نینگ گالاته سرای جماعه سی بیلن آلمان نینگ شلکی 04 جماعه سی اورته سیده بولیب اوته دی.

اوتگن 2 مسابقه نتیجه سیده D گروپده 3 نمره بیلن 3 – اورینده تورگن گالاته سرای شلکی 04 جماعه سی بیلن استانبول تورک تیلیکوم استدیومیده اوچره شه دی.

اوشبو مسابقه تورکیه بوگون کیچقرون تورکیه وقتی بیلن ساعت 22:00 ده افغانستان وقتی بیلن ساعت 23:30 (11:30) ده اجرا ایتیله دی و مسابقه نی فرانسه لیک حکم Benoit Bastien آلیب باره دی.علاقه لی ینگی لیکلر