تورکیه ده اونلب افغانستانلیک قاچقین اوشلندی

اوشبو قاچقین لر تورکیه دن یونان گه اوتیاتگن پیتده اوشلنگن

تورکیه ده اونلب افغانستانلیک قاچقین اوشلندی

تورکیه نینگ چنق قلعه ولایتی آیواجیق اولسواللیگیده ناقانونی روشده یونان گه اوتیش گه حرکت ایتیاتگن 41 نفر افغانستانلیک قاچقین اوشلندی. 

خوددی شوو قاچقین لر آره سیده عیال لر و باله لرنینگ هم موجود ایکن لیگی بیلدیریلدی. 

اوشبو قاچقین لر آیواجیق اولسواللیگی مهاجرت اداره سی گه تاپشیریلدی. علاقه لی ینگی لیکلر