ترکیه عراق نینگ شمالیده عملیات اویوشتیردی

ترکیه عراق نینگ شمالیده بولووچی ترور تشکیلاتی پی کا کا گه قرشی هوائی عملیات اویوشتیردی.