TRT Հեռուստատեսություն

Հեռուստացույց

Բազմաթիվազգայինեւտարածաշրջանայինհեռուստաալիքներգտնվածհաղորդմանմիջավայրում, Թուրքիաեւաշխարհին«ճիշտեւանկողմնակալ» լուրտվող«TRT»-ն, մատակարարելովկրթական, մշակութային, վավերագրական, դրամատիկական, սպորտային, երաժշտականեւզվարճությանոլորտները, հասանելիէդառնումԱնադոլիայի99 տոկոսումեւարտասահմանումուհետաքրքրությունէքաշումբորորտարիքիհեռուստադիտողներիկողմից։

«TRT»-իհաղորդումներինպատակնէտարբերտարիքի, ասպարեզի, կրթութությանեւմշակույթիմակարդակըունեցողհեռուստադիտողներինհաղորդելճիշտ, անկողմնակալ, հասկանալիեւարագլուրերը։Այսպիսովնախատեսվումէաջակցությունցուցաբերելկրթականեւմշակութայինոլորտներումուզվարճացնելովբոլորինհավաքելազգայինմշակույթիշրջում։

 

TRT-1 Ընտանեկականհեռուստաալիք։Թուրքիայիամենաշատդիտվողհեուստաալիք«TRT-1»-ըունիընտանեկականտեսք։Ալիքըկրթական, մշակությաին, երաժշտական, դրամատիկական, սպորտայինեւնորություններովընդգրկողհաղորդումներովհետաքրքրությունէառաջացնումհետեվողներիմոտ։«TRT-1» հեռուստաալիքը99.9 տոկոսանոցհասանելիությամբկարելիդիտելկանինտերնետովհետեվելԹուրքիայիբոլորշրջաններից։Ձերընկերը42 տարիշարունակ  ձեզհետմիասինէ։   

 

TRT-HABER(Լուր) Ակտուալլուրերի, քաղաքականության, վերլուծության, վիճաբանության, սպորտի, վավերագրականֆիլմերի, մշակույթիեւարվեստինորշունչ«TRT HABER»-ըձերէկրաններումէ«TRT»-իփորձարությամբ։Ճիշտեւանկողմնակալությունըսկզբունքընդունող«TRT HABER»-ըկյանքիբոլորգույներըտեղափոխումէձերէկրանները։Դուքէլօգտագործեքձերիրականլուրերըստանալուիրավունքը։Լուրերիէկրան«TRT HABER»-ըգտնվումէամենուրեք։

 

TRT-3 ՀեռուստաալիքըհաղորդումներէկատարումԹուրքիայիԱզգայինԺողովիհեռուստաալիքիհետբաշխելովօրվատարբերժամերը։«TRT-3»-իհաղորդումներըընդհանրապեսկազմվածենսպորտիծրագրերով։2010թ9 օգոստոսիցալիքըիրկյանքիշարունակումէ«TRT Spor» պատկերանիշով։

 

TRT-GAP; «TRT-GAP» հեռուստաալիքիհաղորդումներըուղղվածեներկրիարեվելյանեւհարավարեվելյանշրջաններումապրողմարդկանցպահանաջներըեւկարիքներընկատիառնելովտարածաշրջանիտնտեսականեւկրթականմակարդակըբարձրացնել։Տարածաշրջանիմիասնականձայն«TRT-GAP»-ումհաղորդվումէ, սպորտային, մշակութային, երաժշտական, զվարճականեւվավերագրականծրագրեր

 

TRT-4 «TRTÇocuk (երախա)» հեռուստաալիքըիրհաղորդումներըբաշխումէ«TRT Okul (դպրոց)» ալիքիծրագրերիհետ։

 

TRTAnadolu Հեռուստաալիքը«մեկէկրանըհարյուրէկրան, հարյուրէկրանըմեկէկրան» լոզունգով2010թհոկտեմբերամսումպաշշտոնականօրենսկսեցհաղորդումների։«TRT Anadolu» հեռուստաալիքըուղիղեթերայինհաղորդումներըժամանակառժամանակիրկատարումէ«TRT»-իհետմիասինեւօգտվումէդրաարխիվներից։Բացիայդալիքըհաղորդումէտեղականեւտարածաշրջանայինհաստատություններիպատրաստածձայնագրումները, որըհետաքրքրվածէքաղաքացիներիավանդույթեւմշակույթներիհետ։

 

TRT-6«TRT»-նմիջազգայինմակարդակովՔրտերենհաղորդումկատարողայսհեռուստաալիքովնախատեսումէդրականհարաբերություններստեղծելտարածաշրջանայիներկրներիհետ։Թուրքիայիմիասնությանհամարկատարվողայսհաղորդումներիթիրախումէնորարարչափանիշներովծրագրերկազմել։Քրտերենընտանեկականհեռուստաալիք«TRT-6»-ըիրկյանքինսկսելէ2009թհունվարից։

 

TRT-ÇOCUK ՆորարարԹուրքերախաներիմուլտիֆիլմ, երաժշտական, սպորտ, լուրերինմանպահանջներըպատասխանողալիքը, աջակցումէնաեւֆիզիկապես, հոգեպեսեւշնորքիառումովառողջսերունդներմեծացնելուհամար։Միջազգայինուսումնականչափանիշներովորակավոր, նորարարեւպատասխանատուհաղորդմանհասկացողությամբաշխատումէերախաներիզարգացմաննպատակով։ԱլիքինպատակներիցէնաեւԹուրքերենըեւմշակույթըզվարճանքիտեսքովսովորացնելանչափահասներին։

http://www.trtcocuk.com

 

TRT-TÜRKՄեծամասնությամբԹուրքերենհաղորդումներընդգրկողհեռուստաալիքըԹուրքիաեւԹուրքերինաշխարհծանոթացնելունպատակովհաղորդումէ, լուրեր, մշակութայինեւարվեստիծրագրեր։ԱլիքընախատեսումէնաեւկապերըպահպանելարտասահմանումապրողԹուրքերիհետեւմիանումէնրանցուրախալիպահերին։Աշխարհիորմասումէլգտնվեք։

 

TRT-AVAZ 2009թմարտամսիցհաղորդումներկատարողալիքըՈւզբեկստան, Ղազախստան, Ղրղզստան, Թուրքմենստան, Ադրբեջան, ԲոսնիաեւՀերձեգովինա, ԱլբանիաուԹուրքիայիցուղիղեթերովէկապստեղծում։Բոլորերկրներիրենցլեզվովենհաղորդումկատարում։Տարբեր9 լեզուներօգտագործվողալիքընախատեսումէհասանելիլինելաշխարհիԹուրքերիհամարեւմիասնականԹուրքերենստեղծել։ԲազմաթիվԹուրքերենիբարբառներումձայննշանակող«AVAZ»-ը, մջջինարեվելքիցմինջեւԿովկասներ27 երկրներ, 13 ինքնավարհանրապետություններումդիտվումէ250 մլնբնակչությանկողմից։

 

TRT- BELGESEL Թուրքիանանգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, ռուսերենեւԹուրքերեն5 տարբերլեզուներովաշխարհինծանոթացնող«TRT Belgesel (վավեգրական)» հեռուստաալիքըհաղորդումէ, պատմական, հասարակական, բնության, սպորտի, գիտական, տեխնոլոգիականեւմշակությաինծրագրեր։Անցյալըդեպիապագատեղափոխողեւբնությանհետքերըհետեվողալիքըհաղորդումներիսկսելէ17 հոկտեմբեր2009թ։

 

TRT-MÜZİK Թուրքիաեւաշխարհիերաժշտությունըմիացնողալջքումհաղորդվումէ, մրցումներ, երաժշտավավերագարականֆիլմեր, համերգներեւուղիղեթերովծրագրեր։16 նոյեմբեր2009թհաղորդումներիսկսողհեռուստաալիքիկարեվործրագրերնեն. Թուրքականերաժշտություն, արվեստեւտեղացիուօտարստեղծագործություններ։ՀատկապեսերաժշտականհաղորդումներըսփռումէԹոըրքիաեւողջաշխարհ։

 

TRT- ETTÜRKİYYE Թուրքիայիմիջազգայինեւհատկապեստարածաշրջանայիներկրներիհետհարաբերություններիվրադրականազդեցությունունենալունպատակով«TRT-Ettürkiyye»-ն2010թապրիլամսիցսկսեցհաղորդումներկատարելու։ՀեռուստաալիքըԱրաբականերկրներինհաղորդումէարվեստական, երիտասարդական, վավերագրական, սպորտային, երաժշտականեւմշակությաինծրագրեր։22 արաբականերկրներումապրող350 մլնբնակչությանհետկապէստեղծումայսալիքը։

 

TRT HDՀեռուստահաղորդմանորակիառումովամենաբարձրմակարդակըունեցող«HD» ալիքումտեղենզբաղեցնումֆիլմեր, սպորտայինեւվավերագրականծրագրեր։2010թհունիսամսիցհաղորդումներիսկսողալիքը2010թաշխարհիֆուտբոլիառաջնությունիցհետոհեռուստադիտորներինհաղորդելուէամառայինեւձմեռայինօլիմպիադաները։

 

TRT SPOR2010թօգոստոսամսիցհաղորդումներիսկսողհեռուստաալիքըուղիղեթերովցուցադրումէսպորտայինբոլորտեսակիմրցումները։

www.trt.net.tr/televizyon