Ərdoğan: “Adları fǝrqli olsa da bütün terror tǝşkilatları eyni sprutun qollarıdır”

Daha kimsǝ terror təşkilatı PYD-PKK arasındaəmǝkdaşlıq olmadığını irǝli sürǝbilmǝz. Bunu Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

Ərdoğan: “Adları fǝrqli olsa da bütün terror tǝşkilatları eyni sprutun qollarıdır”

Prezident Rǝcǝb Tayyıb Ərdoğan, Prezident andministrasiyasında sayca 34-sü tǝşkil edilǝn “muxtarlar” yığıncağında etdiyi çıxışında: “Terror təşkilatları maşadır. Əsas mübarizǝ onlara dǝstǝk olanlara qarşı edilmǝlidir. Terror təşkilatları, eyni sprutun qollarıdır vǝ atdıqları addımlarla gerçək simalarını ifşa edirlǝr. Bunun fǝrqindǝyik ki,əgər maşaları mǝhv edilmǝsǝ, pǝrdǝ arxasındakı güc mübarizǝsindǝ qalib olabilmǝrik. Bu sǝbǝbdǝn separatçı terror təşkilatını darmadağın etmǝk mǝqsǝdiylǝ Türkiyǝ olaraq bütün tǝdbirlǝri hǝyata keçirdik. Qıssa müddǝtəvvǝlǝ qǝdǝr DEAŞ-ın himayǝsindǝ mǝsum insanları qǝtl edǝnlǝr, indi PYD /YPG şəxsiyyətiylə özlǝrini göstǝrirlǝr. Fǝtullahçi Terror Təşkilatı (fǝto) isǝ, Türkiyə və Türk millətinə hǝr nǝ qǝdǝr düşman olan vardırsa, yardımınıəsirgǝmǝyǝn, alçaq, xain vǝ şǝrǝfsiz tǝşkilata çevrildi. Bu təşkilatın, Türkiyədǝki çevriliş cǝhdindǝəlinin olduğuna şübhǝ ilǝ yanaşanlar gümanki, Rusiyanın Ankaradakı sǝfirinǝ edilǝn sui-qǝsddǝn sonra nǝ qǝdǝr sǝhv düşüncǝlǝrǝ sahib olduqlarını idrak etmişlǝr. PYD ilǝ PKK arasındaəlaqǝ olduğu da daha inkar edilǝ bilmǝz. Zira NATO tǝrǝfindǝn dǝ tǝsdiq edilǝn bir çox dǝlil bunu göz önünǝ sǝrir. Əsas mǝqsǝdin DEAŞ-a qarşı mübarizǝ olduğunu irǝli sürǝnlǝrin iddialarının gerçǝyiəks etdirmǝdiyi, Türkiyənin Əl Bab əməliyyatı qarşısında sərgilənən rəftar göstǝrir.Әlaqәli Xәbәrlәr