ویژه برنامه هفته هلال احمر بین المللی جمهوری تورکیه

امروز دوشنبه 30 اوکتوبر سال2017 مصادف است با اولین روز هفته هلال احمر بین المللی جمهوری تورکیه

ویژه برنامه هفته هلال احمر بین المللی جمهوری تورکیه

امروز دوشنبه 30 اوکتوبر سال2017 مصادف است با اولین روز هفته هلال احمر بین المللی جمهوری تورکیه

این موسسه کمکهای عاجل و انسانی رضاکارانه یعنی حلال احمردر سال 1868 تاسیس یافته واز آن سال بدینطرف در جهت انجام خدمت و کمک انسانی به موقع برای کسانیکه از اثر حوادث طبیعی ناشی از زلزله، سیل، طوفان وغیره آفات طبیعی محتاج به کمکهای انسانی بوده اند، آماده خدمت بوده و خدمات ارزنده یی را انجام داده است.  موسسه  هلال احمر بین المللی تورکیه  فعالیتهای انساندوستانه خودرا درداخل و خارج از کشور ادامه داده به محض دریافت اطلاع از منطقه ویا اشخاص آفت زده در اصرع وقت خود را به آنجا رسانیده آماده هرگونه خدمت میباشد.  این موسسه خیریه خدمات بشری نه تنها برای آفت زده گان ومحتاجان ایفای هر نوع خدمت مینماید بلکه برای تامین خون رایگان برای زخمیان و ضرورتمندان آن نیز با سرعت هرچه بیشتر و روحیه انساندوستی تمام در 24 ساعت آماده خدمت بوده و ایفای خدمت مینماید.

ما نیز به صفت رادیو تلویزیون دولتی تورکیه TRTبالنوبه  این روز خجسته و میمون  را برای این موسسه خیریه  و دست اندرکاران رضاکارآن به دلیل انجام خدمات بشری و انساندوستانه شان صمیمانه عرض تبریک نموده آرزوی موفقیتهای مزید شانرا از خداوند متعال مینماییم.اخبار مربوطه