ویژه برنامه روزجهانی محیط زیست سه شنبه 15 جوزای 1397 هجری شمسی

امروز پنجم جون مصادف است با روز بین المللی محیط زیست

ویژه برنامه  روزجهانی محیط زیست سه شنبه 15 جوزای 1397 هجری شمسی

دستاورد های انسانها در بخش صنایع باعث بوجود امدن کثافت خیلی ها بیشتر از حد آن به محیط زیست  مان میگردد. انسانها، به مثابه کسی که با اره شاخی را در حال بریدن هست که خود بالای آن قرار دارد، متوجه شدند که در حقیقت امر آنها درحال از بین بردن توازن زیست محیطی وروال عادی تجدد جهانی که خود دارای قدرت بازسازی و تجدید بوده است میباشند.  یعنی "خود تیشه به ریشه خود میزنند". بناء در روشنایی این آگاهی و نتیجه حاصله ازتوسعه روز افزون آگاهی و درک اینکه باید درراستای حفظ توازن طبعیت و حفاطت از زیست محیطی سعی و تلاش گردد، در جستجوی راه حل آن گردیدند. برای دریافت راه حلهایی جدی در جهت حفاظت از زیست محیطی از کثافتهای بوجودآمده ازمراکز تولیدات صنایع تخنیکی وکیمیاوی، موترها وسایر وسایط مورد استفاده  انسانها که به طبیعت ضرر میرساند اقدام عملی صورت گرفت.  بدینترتیب دولتها و سایر ارگانیزاسیونهای بین المللی با دریافت راه حل و زمینه استفاده دوباره، سریع و روان ازانواع مواد فاضله وکثافتهای بوجود آمده توسط آنها بدون اینکه به محیط زیست مان ضرری برساند آغاز به فعالیتهای عملی نمودند. زیرا برای اینکه در آینده انسانها در یک محیط زیست کاملا تمیز و مصفا زنده گی کرده بتوانند، مامجبوریم تا هر آنچه در توان داریم در این راستا بخرچ بدهیم. به امید اینکه همگان صاحب یک طرز دید طبیعت پسند ومحافظه کننده محیط زیست گردند... روزجهانی محیط زیست به همگان خیرمقدم باد!  اخبار مربوطه