ویژه 21 سپتامبر روز جهانی صلح

سالگرد اعلام جنگ آلمان هیتلری بر علیه پولند، درکشورهای عضو بلاک شرق و تورکیه به عنوان روز جهانی صلح گرامی داشته میشود

ویژه 21 سپتامبر روز جهانی صلح

امروز مصادف  است  به، روز جهانی صلح .

امید داریم تا سازمان ملل متحد که رسالت بسیار مهمی در راستای حفظ صلح جهانی بر عهده دارد، با ساختاری عادلانه و بی طرف، زمینه برقراری صلح جهانی را فراهم کند.

سالگرد اعلام جنگ آلمان هیتلری بر علیه پولند، درکشورهای عضو بلاک شرق و تورکیه به عنوان روز جهانی صلح گرامی داشته میشود. بعد ازجنگ جهانی دوم، تاسیس سازمان ملل متحد، با هدف جلوگیری از بروز جنگ، به طور کلی مانع از از بروز و گسترش بسیاری از جنگ ها شد. به رغم این، گهگاه جهان صحنه درگیری و نبردهای منطقه ای شد.  هنگام تاسیس سازمان ملل، بدون توجه به اصل برابری، 5 کشورعضو، شورای امنیت سازمان ملل را تشکیل دادند.  این وضعیت برعلاوه یی انتقادات زیادی که از اینکشورها تا به امروز ادامه یافته و این 5 کشور به عنوان اعضای دائمی این شورا انجام وظیفه میکنند.  با ویتوی یکی ازاین 5 کشورتصمیمات مهمی نظیرآنچه که درمسئله فلسطین رخ داد، اتخاذ نمیشود.  ایده "دنیا بزرگتر از 5 است" که قاطعانه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه مطرح شده است، اخیرا با استقبال گسترده ای مواجه گردیه است. امید داریم تا سازمان ملل که رسالت بسیارمهمی درراستای حفظ صلح جهانی برعهده دارد، با ساختاری عادلانه و بی طرف، زمینه برقراری صلح جهانی را فراهم کند.

 21 سپتامبرروزگرامیداشت صلح جهانی مبارک باد.اخبار مربوطه