پل های دوستی تورکیه، جمعه 5 دلو 1397 هجری شمسی

بخش چهارم تشریح فعالیت های آژانس همکاری و هماهنگی تورک موسوم به تیکا

پل های دوستی تورکیه، جمعه 5 دلو 1397 هجری شمسی

 

در سه قسمت اخیر برنامه تورکیه پیوند دهنده قلبها، در رابطه با فعالیت های آژانس همکاری و هماهنگی تورک موسوم به تیکا به شما ارائه معلومات کنیم. در برنامه امروز پس از یک توضیح کلی در مورد پروژه های این آژانس، این مبحث را به اتمام خواهیم رساند.

پروژه های تیکا از توسعه زیربنایی فنی گرفته تا افزایش ظرفیت سازمانی

تیکا تا سال 1995 در کشورهای دوست و برادر اقدام به اجرای فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کرده و از همان تاریخ تاکنون به پیشبرد فعالیت های آموزشی و فرهنگی نیز متمرکز داشته است.  از آنجایی که به همگان معلوم است، آنچه که برای یک جامعه بسیار حائز اهمیت است، برخورداری از افراد آموزش دیده و مجرب است. از اینرو، تیکا پس از سال 1995 با همین هدف به فعالیت های آموزشی خود سرعت بخشید. در کشورهای مختلف اقدام به احداث مکاتب، کتابخانه ها و آزمایشگاه  ها نمود و یکجا به اینها در تجهیزات فنی بسیاری از دانشگاه ها نیز دست بالایی داشته است.

با آغاز سالهای دهه 2000 روند جهانی شدن آغاز گردید و بسیاری از کشورها در جغرافیاهای مختلف از شرق تا غرب تحت تاثیر این روند قرار گرفتند. در همین دوره همزمان با شتابی که در زمینه توسعه کشورهای تورک زبان ایجاد شد، پروژه های تیکا در منطقه، به پروژه های افزایش ظرفیت سازمانی مبدل گردید. با غرور و افتخار حفظ میراث تاریخی مشترک پروژه های تیکا در کشورمان همچنان ادامه خواهد یافت.

در کنار تلاشهای کشورمان برای داشتن نقشی موثر درسرتا سرجهان و منطقه، از سالهای دهه 2000 تا به امروز تغییرات بسیار مهمی در سیاست خارجی تورکیه ایجاد شد. در راستای این تغییر، فعالیت های تیکا در جغرافیای وسیعی گسترش یافته و تعداد دفاتر برنامه ریزی و هماهنگی این آژانس که در سال 2002، 12 باب بود در سال 2011 به 25 باب و در سال 2012 نیز به 33 باب افزایش یافت. آژانس همکاری و هماهنگی تورک امروز در 59 کشور جهان با 61 باب دفتر برنامه ریزی و هماهنگی، پروژه های خود را در 150 کشورجهان مورد اجرا قرار داده است. در سایه سیاست خارجی فعال و اصولی کشورمان، تعداد کشورهایی که این پروژه ها در آنها مورد اجرا قرار میگیرند، رو به افزایش است. تورکیه، بر پایه فعالیت هایی که به واسطه تیکا در کشورهای دوست، برادر و خویشاوند به پیش میبرد، برای تشکیل یک کمربند صلح در منطقه تلاش میکند.

ادارات دولتی تیکا، نقش یک مکانیزم همکاری بین دانشگاه ها، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی را ایفا میکند. این آژانس کلیه این بازیگران را در محیط مشترکی گرد هم آورده و کمک های توسعوی تورکیه را به ثبت میرساند. 

کمک های توسعوی کشورمان که در سال 2002، 82 میلیون دالر بود، این رقم در سال 2017 به 8 میلیارد و 120 میلیون دالر بالغ شده است. در عین حال، تورکیه کشوری است که بیشترین میزان کمک های انسانی در جهان را ارائه میدهد.

تیکا،یکجا با کشورهایی که در آنها دفاتر هماهنگی دارد، در 5 قاره جهان در حدود 150 کشور فعالیت های همکاری توسعه محور به پیش میبرد. کشورمان به از طریق تیکا، تجربیات و اطلاعات خود را با کشورهای مختلف جهان از اقیانوسیه گرفته تا آسیای میانه، از آفریقا گرفته تا منطقه بالکان و از آمریکای لاتین گرفته تا قفقاز سهیم میشود.اخبار مربوطه