پرسش ماه

01/11/2018

سلام دوستان گران ارج برنامه پرسش این ماه!

پرسش ماه نوامبر مان درموردتجلیل از سال گرد تاسیس جمهوریت در تورکیه بوده است.

 سوال چنین مطرح میشود:

امسال در تورکیه از چندمین سالروز تاسیس جمهوریت تجلیل بعمل آمد؟

الف. نود وششمین

ب. نود وهشتمین

ج.  نود وپنجمین

به سه تن از عزیزانی که پاسخ صحیح را برای ما ارسال کنند، به قید قرعه جوایزی از سوی رادیو صدای ترکیه تقدیم خواهد شد.

لطفا پاسخ خود را تا 31 نوامبر2018 از طریق پست الکترونیکی، تیلفون، فاکس و یا آدرس پستی، با ذکر دقیق آدرس پستی خود ارسال نمایید.

آدرس الکترونیکی :     dari@trt.net.tr
شماره فاکس       :     ۳٤٥٤ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
شماره تیلفون     :   ۳٤۳٦ ٤٦۳ ۳۱۲ ۰۰۹۰
آدرس پستی       :   P.O.B: 06443 - 333 - Yenişehir - Ankara - Turkey

با آرزوی موفقیت برای تک تک شما عزیزان

نوت: در صورتیکه آدرس خویش را دقیق ننویسد شانس برنده شدن را از دست خواهد داد.


به پرسش ماه جواب بدهید