کشف روستای 8 هزار ساله در چین

در جریان عملیات حفاری و کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه سیمائوگوئو از توابع اولوسوالی هوآده در منطقه خودمختار مغولستان داخلی این کشور 13 خانه مستطیل شکل روی زمینی به مساحت 30 هزار مترمربع کشف شد

کشف روستای 8 هزار ساله در چین

در جریان عملیات حفاری و کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه سیمائوگوئو از توابع اولوسوالی هوآده در منطقه خودمختار مغولستان داخلی این کشور 13 خانه مستطیل شکل روی زمینی به مساحت 30 هزار مترمربع کشف شد

بنا به اعلام خبرگزاری رسمی دولت چین "شین‌هوآ" در جریان عملیات حفاری و کاوش‌های باستان‌شناسی در منطقه سیمائوگوئو از توابع اولوسوالی هوآده درمنطقه خودمختار مغولستان داخلی اینکشور 13 خانه مستطیل شکل روی زمینی به مساحت 30 هزارمترمربع کشف شد که گفته میشود 8 هزارسال قدمت دارد.

براساس گزارش فوق هنگام این حفاری بیش ازهزارو 300 اشیا که اکثریت آنها را بیل‌ها وتبرهای سنگی تشکیل میدهد نیزکشف شد. این اشیاء با ابزارهای متعلق به تمدن یومین که تخمین زده میشود بین دوران نوسنگی وسنگی وجود داشت، شباهت دارد.

هوشیاؤنونگ، رهبرتیم حفاری نیزاعلام کرد که مردم دراین بازه زمانی ازابزارهای ساخته شده با سنگ واستخوان‌های حیوان‌های مختلف استفاده وبا شکاروجمع آوری معیشت خود را تامین می کردند.

یافته‌های اولیه متعلق به تمدن یومین درسال 2014 درمغولستان داخلی کشف شده بود.اخبار مربوطه