سرمایه گذاری یک و نیم میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در عرصه هوش مصنوعی

برنامه های تحقیق و توسعه اتحادیه اروپا در عرصه هوش مصنوعی تا سال 2020 ادامه خواهد یافت

سرمایه گذاری یک و نیم میلیارد یورویی اتحادیه اروپا در عرصه هوش مصنوعی

اتحادیه اروپا به برنامه های تحقیق و توسعه در عرصه هوش مصنوعی که تا سال 2020 ادامه خواهد یافت، یک ونیم میلیارد یورو سرمایه گذاری خواهد کرد.

کمیسیون اتحادیه اروپا تدابیر مورد نظر برای افزایش سرمایه گذاری ها در عرصه هوش مصنوعی در کشورهای عضو و تقویت رقابت در این عرصه را به اطلاع افکار عمومی رسانید.

بر اساس این تدابیر، از برنامه 2020 هوریزون که اتحادیه اروپا بمنظور حمایت از پروژه های تحقیق، توسعه و نوآوری تهیه کرده، در عرصه هوش مصنوعی سرمایه گذاری یک و نیم میلیارد یورویی در نظر گرفته شده است.

با این منبع از توسعه هوش مصنوعی در بخش های مهمی مانند ترانسپورت و صحت عامه حمایت خواهد شد.

ازسوی دیگر درحالیکه کشورهای عضواتحادیه اروپا درعرصه هوش مصنوعی سالانه حدود 4 میلیارد دالرمنبع مالی اختصاص داده اند، میزان سرمایه گذاری آمریکادراین عرصه به بیش از 20 میلیارد دالر میرسد.اخبار مربوطه