ترکیه به سرمایه داران خارجی تابعیت میدهد

ترکیه به سرمایه داران خارجی تابعیت میدهد

ترکیه به سرمایه داران خارجی تابعیت میدهد

ترکیه به سرمایه گذاران خارجی تابعیت میدهد

جمهوری ترکیه به اتباع خارجی که اقدام به سرمایه گذاری در کشور کنند امتیاز شهروندی را اعطا می نماید.

قانون "اصلاح مقررات شهروندی"، در روزنامه رسمی منتشر شده است.

طبق این قانون کسانیکه حداقل اقدام به انجام سرمایه گذاری ثابتی در حدود ۲ میلیون دالر در ترکیه کنند و یا اینکه حداقل دارای ۱ میلیون دالر مال غیرمنقول در ترکیه به شرط عدم فروش آن به مدت سه سال باشند، پس از انجام تحقیقات لازم توسط نهادهای مربوطه، از سوی شورای وزیران ترکیه امتیاز شهروندی کشور را به دست میاورند.اخبار مربوطه