اتحادیه اروپا باید از خطر تجزیه بهراسد

مصاحبه آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا با یک روزنامه ایتالیایی

اتحادیه اروپا باید از خطر تجزیه بهراسد

آنتونیو تاجانی رئیس پارلمان اروپا ضمن مصاحبه با روزنامه ایتالیایی ایل میساجیرو " Il Messaggero " به ارزیابی تحولات واقع در اسپانیا و ایتالیا پرداخته و اعلام کرد: اقدام ایتالیا برای اعلام استقلال منطقه خودمختارکاتالونیاوابسته به اسپانیا را هیچیک ازکشورهای عضو اتحادیه اروپا نمیخواهد به رسمیت بشناسد. اتحادیه اروپا باید از تجزیه هراس داشته باشد و دراصل میترسد.

تاجانی ضمن اشاره به اینکه تحولات واقع درکاتالونیا را از نزدیک مورد تعقیب قرارداده ودیده میشود که وضعیت موجودباگذشت هرروزبعدجدی تری بخودمیگیردادعاکرد: خواست کاتالونیا برای اعلام استقلال مغایر با حقوق و قانون اساسی است.

تاجانی تاکیدکرد: اتحادیه اروپا از تجزیه شدن باید که بهراسد و در اصل آن نیزاین امر هراسناک است. به همین علت کشورهای اروپایی بوضوح میگویند که ازتلاشهای کاتالونیا  برای اعلام استقلال حمایت نخواهند کرد.

وی ضمن اشاره به اینکه همه پرسی ترتیب یافته درمناطق لومباردی وونتودرایتالیااز کاتالونیا دراسپانیا متفاوت است گفت: همه پرسی درلومباردی وونتوغیرقانونی نیست. ساکنین کاتالونیا استقلال میخواهند. درحالیکه مردم لومباردی و ونتو خواستار خودمختاری هستند.

درمناطق لومباردی و ونتو که ازنظرمنابع زیرزمینی غنی هستند برای نظرخواهی ازمردم درکسب حقوق بیشترازحکومت مرکزی روزیکشنبه همه پرسی برگزارشده بود.اخبار مربوطه