گزمه نیروهای مسلح ترکیه در منبج سوریه ادامه دارد

این مطلب را قوماندانی نیرو های مسلح ترکیه اظهار داشت

گزمه نیروهای مسلح ترکیه در منبج سوریه ادامه دارد

گزمه قوای مسلح ترکیه در ولسوالی منبج سوریه ادامه دارد. قوماندانی قوای مسلح ترکیه میگوید, نیرو های مسلح ترکیه یکجا با نیرو های مسلح ایالات متحده امریکا دیروز در منطقه بین عملیات سپر فرات و منبج برای 60 امین بار فعالیت گزمه را انجام داده اند. 

اولین گزمه در تاریخ 18 جون صورت گرفته بود. اخبار مربوطه