گروه دیگری از مهاجران غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند

گروه 324 نفری پناهجویان افغان که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، در شهر ازمیر با طیاره چارتر به افغانستان بازگردانده شدند

گروه دیگری از مهاجران غیرقانونی افغان به کشورشان بازگردانده شدند

 

گروه 324 نفری پناهجویان افغان که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، در شهر ازمیر با طیاره چارتر به افغانستان بازگردانده شدند

گروه 324 نفری پناهجویان افغان که به صورت غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، پس از تهیه مدارک سفر در مرکز استرداد موقت مهاجران حارماندالی در شهر ازمیر با هواپیمای چارتر به افغانستان بازگردانده شدند.

نیروهای امنیتی کشور در ولایات ازمیر و آیدین طی چند عملیات جداگانه 324 تبعه افغانستان که به شکل غیرقانونی وارد ترکیه شده‌ را شناسایی و دستگیر کرده بودند.

افراد مذکور پس از طی مراحلی در اداره‌های امور مهاجرتی این ولایات، توسط نیروهای ژاندارم به میدان هوایی عدنان مندرس ازمیر انتقال داده شده و از آنجا نیز به کابل، پایتخت افغانستان بازگردانده شدند.اخبار مربوطه