برگزاری نمایشگاهی برای آشنایی با آفریده‌های هنری وفرهنگی زیرنام"جشن همدلی"

نمایشگاه جشن همدلی جهت آشنایی با آفریده‌های هنری و فرهنگی دردانشگاه کابل افغانستان جنگ زده برگزار شد

برگزاری نمایشگاهی برای آشنایی با آفریده‌های هنری وفرهنگی زیرنام"جشن همدلی"

در این نمایشگاه، گوشه‌هایی از فرهنگ، هنر، تاریخ، خشونت‌ها در برابر زنان و چالش‌های دانشجویان افغانستان، در بیش از صداثر هنری به نمایش گذاشته شده‌اند.

تعدادی از هنرمندان و دانشجویان جوان کشور، بیش از صد اثر هنری شان را در نمایشگاه "جشن همدلی" در دانشگاه کابل به نمایش گذاشتند.

به گفته یی مسؤولان و برگزار کننده‌گان این نمایشگاه، هدف از برگزاری آن، آشنایی شهروندان افغانستان با آفریده‌های هنری و فرهنگی کشورشان بوده است، همچنان ایشان علاوه میکنند که بیش از هشت آفریدۀ هنری را به قیمتهای بیشتر از سه‌هزار دالر در این نمایشگاه به فروش رسانیده‌اند.

آفریده‌های هنری این نمایشگاه میناتورها، نقاشی‌ها و شبکه‌کاری‌های ۵۰ هنرمند جوان است که ۲۵تن این هنرمندان را دختران تشکیل میدهند.

یما ادیب کابلی، نقاش و مسؤول جلوه گاه هنر در اینباره  چنین گفت: "همدلی از هم زبانی بهتر است؛ ما خواستیم با نمایشی از اثرهای هنری یک همدلی ایجاد کنیم و توسط این نمایش بتوانیم لبخند به لب‌های خسته یی هموطنان خویش بخشیم."

سمیع فقیری، نقاش دیگر نیزبیان داشته است که: "هدف ما آن است که هنرمندان را گردهم بیآوریم و نمایشگاۀ خوبی از اثرهای هنری را زیرنام نمایشگاه همدلی برگزار کنیم."

اثرهای این نمایشگاه، همه توسط دست هنرمندان جوان پسر و دختر کار شده‌اند.

زیبایی‌های طبیعت، حیوانات کمیاب وحشی و بازی‌های محلی افغانستان تصویرهای دیگری استنند که توسط این هنرمندان نقاشی شده اند.

اکثریت از شرکت کننده‌‌گان این نمایشگاه، از برگزاری این نمایشگاه و همچون نمایشگاه های دیگر استقبال می‌کنند و آن را فرصتی برای معرفی هنر و فرهنگ کشور میدانند.

مریم ژولید، یکی از این اشتراک کننده‌گان  این نمایشگاه نیزگفت: " بعضی از این تابلوها پیام آور صلح بوده و عده یی دیگر انها نیز بیانگر چگونگی زنده گی زنان در اینکشور بوده است. ولی در مجموع همه یی آین آثار خیلی خوشایند بودند و یک پیام واضیحی داشتند".

زبیر عارف، اشتراک کنندۀ دیگر نیز چنین اظهار داشت: "در جریان و ادامه جنگ‌ها در افغانستان بسیاری از آثار هنری اش را از دست داده است و برگزاری چنین نمایشگاه‌ها میتواند باعث انگیزش دوباره سازی یک فرهنگ تازه را برای ما نوید بدهد".

این دومین نمایشگاه اثرهای هنری است که زیرنام جشن همدلی برگزار می‌شود.اخبار مربوطه