مهاجرین افغان ساکن پاکستان، خواهان تمدید اقامتشان شدند

یک میلیون و 300 هزارپناهجوی افغان ساکن پاکستان، خواهان تمدید جوازاقامتشان دراین کشورهستند

مهاجرین افغان ساکن پاکستان، خواهان تمدید اقامتشان شدند

تصمیم مقامات پاکستان مبنی برتمدید مهلت اقامت پناهجویان افغان تا پایان ماه جاری باعث نگرانی آنها شده است. در این زمینه سناگل، مسئول اردوگاه های پناهجويان افغان در اسلام آباد به خبرنگار آناتولی گفت:

"ما ازسالها بدینطرف است که در پاکستان به سر میبرند و اینکشور به پناهگاه امنی برای شان تبدیل شده است. درصورت استرداد به افغانستان با مشکلات زیاد مواجه خواهیم شد، زیرا هیچ تضمینی در مورد تامین مسکن برای مان وجود ندارد

هزاران پناهجو به افغانستان بازگشته اند، اما با مشکل مسکن مواجه شدند. آنها علیرغم شرایط سخت اردوگاه های پاکستان، به زندگی دراینکشورراضی اند. اگرظرف یک ماه اینکشوررا ترک کنیم در شرایط سخت زمستانی با زنان و کودکان کجا برویم؟"

هیئت وزیران پاکستان طی بیانیه ای با بیان اینکه مدت اقامت یک میلیون و 300 هزار پناهجوی افغان ساکن اینکشور یک ماه دیگر تمدید شده اعلام کرده است:

"اقتصاد پاکستان مدت زیادی است بارمیزبانی از مهاجران افغان را به دوش میکشد. درشرایط کنونی امکان ادامه این وضع وجود ندارد و باید مهاجران افغان پاکستان را ترک کنند".

گفتنی است پناهجویان افغان برای نخستین بارپس ازاشغال افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق به پاکستان آمدند. دردهه هشتاد میلیون ها افغان پاکستان پناه آوردند. دردهه نودنیز به دلیل جنگ داخلی افغانستان شمارزیادی ناچارشدند به پاکستان فرارکنند. هم اکنون پاکستان میزبان 2 میلیون پناهجوی افغان است که 1.3 میلیون تن آنها بصورت رسمی در اینکشور ساکن هستند.اخبار مربوطه