نقاشیهای معنی دارتوسط هنرمندان گرافیتی ترکیه در سوریه

Grafiti | هنرمندان گرافیتی ترکیه، دراولوسوالی عزز سوریه برروی دیوارهایی که در نتیجه حملات رژیم اسد و د اعش ریخته شده اند، نقاشیهایی معنی داری ترسیم میکنند

Grafiti

 

نقاشیهای معنی دارتوسط هنرمندان گرافیتی ترکیه در سوریه

هنرمندان گرافیتی ترکیه، دراولوسوالی عزز سوریه برروی دیوارهایی که در نتیجه حملات رژیم اسد و د اعش ریخته شده اند، نقاشیهایی معنی داری ترسیم میکنند.


برچسب ها: