اسباب بازیهای 2 هزار ساله

2 Bin Yıllık Oyuncak (2) | اسباب بازیهای 2 هزار ساله

2 Bin Yıllık Oyuncak (2)

در نتیجه حفریاتی که دریکی از شهرهای باستانی و بندری مهم دوره هلیسنکی واقع در نزدیکی روستای کمروابسته به اولوسوالی بیگه ولایت چناق قلعه انجام گردید، اسباب بازیهایی 2 هزار ساله از مزار کودکان یافته شد.


برچسب ها: اسباب بازیهای 2 هزار ساله