اتحادیه اورپادربخش دفاعی خویش درسال۲۰۱۶ مبلغ۲۰۰ملیاردیورومصرف کرده است

اتحادیه اورپادرسال۲۰۱۶دربخش دفاعی خویش مبلغ۲۰۰ملیاردیورومصرف کرده است |

اتحادیه اورپادرسال۲۰۱۶دربخش دفاعی خویش مبلغ۲۰۰ملیاردیورومصرف کرده است

اتحادیه اورپادربخش دفاعی خویش درسال۲۰۱۶ مبلغ۲۰۰ملیاردیورومصرف کرده است

 


برچسب ها: اتحادیه اورپا در , بخش دفاعی خویش درسال۲۰۱۶ , مبلغ۲۰۰ملیاردیورو , مصرف کرده است