آلمان وضعیت امنیتی افغانستان را نامتعادل و متغیر خواند

در حال حاضر روند اخراج پناهجویان مورد تردید قرار گرفته افغان قسماً متوقف شده‌استو صرفا کسانی به کشورشان فرستاده میشوند که مشکوک و یا مجرم بوده باشند

آلمان وضعیت امنیتی افغانستان را نامتعادل و متغیر خواند

در حال حاضر روند اخراج پناهجویان مورد تردید قرار گرفته افغان قسماً متوقف شده‌است و صرفا کسانی به کشورشان فرستاده میشوند که خطرآفرین و مجرم بوده باشند و همچنان درمعرفی خود ویا شناساندن هویتشان با اداره‌های مربوط همکاری نکنند.

در حالیکه حکومت فدرال آلمان وضعیت امنیتی افغانستان را "نامتعادل و متغیر" میخواند،  این را نیز به قید رسانیده است که، "از جانب نهادهای حکومتی  اینکشورهیچ‌گونه خشونت سیستماتیک برعلیه شهروندانش وجود ندارد".

یک گزارش تازه وزارت امور خارجه حکومت فدرال آلمان دربارۀ اوضاع کنونی افغانستان حاکی از، عدم موجودیت  اوضاع امنیتی در اینکشور بوده است.

شماری‌ازرسانه‌های آلمانی گزارش میدهند که این گزارش، توصیه‌های قانونی را دربارۀ اخراج پناهجویان به افغانستان و موضوعات متعلق به پناهندگی ارائه نکرده‌است.

از مدت طولانی به این طرف، وزارت خارجه آلمان انتظار میکشید که نتیجۀ نهایی ارزیابی دربارۀ اوضاع امنیتی کنونی افغانستان را به‌دست آورد. در واقع انتظار میرفت که نتایج این بررسی در تابستان سال ۲۰۱۷میلادی به‌نشر برسد.

وزارت خارجه فدرال آلمان روز جمعه اعلام داشت که یافته‌های این اداره به "ادارۀ مهاجرت و پناهنده‌گی فدرال" و "محاکم اداری" فرستاده میشوند، اما به‌دلیل حفاظت از منابع به‌گونۀ عام، به‌نشر نمیرسد.اخبار مربوطه