گفتگوی تیلفونی اردوغان و عباس

محمودعباس رئیس دولت فلسطین اظهار داشت که به نماینده گی ازمردم فلسطین ازتورکیه حمایت میکنیم

گفتگوی تیلفونی اردوغان و عباس

محمودعباس رئیس دولت فلسطین اظهار داشت که به نماینده گی ازمردم فلسطین ازتورکیه حمایت میکنیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه بامحمودعباس رئیس دولت فلسطین گفتگوی تیلفونی انجام داد.

عصر دیروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با محمود عباس رئیس دولت فلسطین گفتگوی تیلفونی انجام دادند.

در این گفتگوی تیلفونی مذاکرات دو رهبرحول محور موضوعات روز بود.

عباس طی سخنانی تاکید کرد، به نماینده گی از مردم فلسطین همواره  از تورکیه حمایت خواهیم کرد.اخبار مربوطه