توریزم در تورکیه ، چهارشنبه 12 جدی 1397 هجری شمسی

با تقدیم بخش اول برنامه توریزم در تورکیه یی خویش در خدمت شما قرار داریم. در اولین برنامه خویش میپردازیم به معرفی " گوبک لی تیپه"

توریزم در تورکیه ، چهارشنبه 12 جدی 1397 هجری شمسی

در لست میراثهای فرهنگی یونیسکو از تورکیه 18 میراث گرانبها جای دارد که یکی از آنه نیز گوبکلی تیپه است. یکی از خصوصیات بارز جا گرفتن گوبکلی تیپه در لیست میراثهای فرهنگی یوتیسکو همانا، یکی ازاولین معابد بزرگ شناخته شدن آن در جهان است. اهمیت این کانون باستانی به بیان مکان باورمندی دارای پیشینه تاریخی 12000 ساله میباشد که، با حفاریهای ار خیولوژیک و باستانشاسی سال 1994 برملا گردید. در گوبکلی تیپه دوساختاردایروی دارای قطر 30 متر که در قسمت وسطی آن دو ستون بزرگ 5 متری به شکل "T " قرار دارد، دیده میشود. در این منطقه معابد دیگری نیز تثبیت گردیده است که آماده رونمایی میباشد... حفریات وکاوشکاریها دراین منطقه به منظور بیان وشناخت دقیقترحیات و چگونگی زنده گی باشنده گان این سرزمین با شیوه کاری ایشان در گذشته، ادامه دارد.

از آنجایی که گوبکلی تپه به مدت 12000 سال در دل طبیعت و دست نخورده باقی مانده است، آثار و مدارک باستان شناسی بسیاری را در دل خود نهفته دارد. این خرابه های باستانی که متعلق به دوران نوسنگی بوده و از چنان ویژگی برخوردار هستند که می توانند تمامی یافته های تاریخ بشریت تا به امروز را زیر سوال ببرند. گوبکلی تیپه از نقطه نظر اینکه در طی قرون در محیط طبیعی خویش، بدون اینکه از حوادث روزگاران آسیبی دیده باشد توانسته است با همه خصوصیات تاریخی اش تا به امروز انتقال نماید، دارای اهمیت ارخیولويیک فوق العاده یی میباشد....

گوبکلی تیپه در نزدیکی قریه یی "اوره نجیک" واقع دریکی از اولوسوالی های شهر شانلی اروفای تورکیه قرار دارد...  بعد از اینکه به شانلی اروفا از طریق هوا ویا زمین رسیدید، میتوانید با طی مسافه یی  18 کیلومتر راه به گوبکلی تیپه برسید... وقیتیکه به شانلی اروفا شهر تاریخی که با نام شهر پیغمبران نیز مشهور است سفر کردید، توصیه میکنیم که لطفا جای های دیدنی زیبای دیگری چون "بلقلی گول"،  بالا شدن به "قلعه" یی مشهور آنجا و "موزیم تاریخی" آن که از نقطه نظر باستانشناسی دارای اهمیت بسزایی بوده آثار فوق العادیی را جهت نمایش دارد، دیدن "خانه های هاران"و خرید وفروش از" قپه لی چارشی تاریخی" آنجا را فراموش نکنید. همچنان خوردن غذای محلی آنجا بنام " چیغ کوفته" و قهوه یی" مشهور بنام " میررا" ی آنجا نیز در بین توصیه های مان جا دارد.اخبار مربوطه