دستگیری 294 مهاجر غیرقانونی در آغری ترکیه

نیروهای ژاندارم ترکیه در چارچوب مبارزه با قاچاق انسان در مرکز ولایت آغری در شرق کشور 294 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند

دستگیری 294 مهاجر غیرقانونی در آغری ترکیه

نیروهای ژاندارم ترکیه در چارچوب مبارزه با قاچاق انسان در مرکز ولایت آغری در شرق کشور 294 مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند.

نیروهای ژاندارم ترکیه در چارچوب مبارزه با قاچاق انسان در مرکز ولایت آغری در شرق کشور294 مهاجرغیرقانونی تبعه افغانستان وپاکستان رادستگیرکردند.

این مهاجران غیرقانونی در یک کامیون و یک بس در مرکز آغری دستگیر شدند.

همچنین راننده‌های بس و کامیون که گفته میشود راننده کامیون ایرانی بوده‌ است، به اتهام قاچاق مهاجران بازداشت شدند.اخبار مربوطه