"ترکیه پتانسیل تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی را دارد"

زامر اقبال معاون رئیس بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه ترکیه با اقدامات بیشماری که در زمینه فینانس اسلامی دارد در جایگاه مهمی قرار گرفته، گفت، ترکیه صاحب پتانسیل تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی میباشد

"ترکیه پتانسیل تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی را دارد"

زامر اقبال معاون رئیس بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه ترکیه با اقدامات بیشماری که در زمینه فینانس اسلامی دارد در جایگاه مهمی قرار گرفته، گفت، ترکیه صاحب پتانسیل تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی میباشد

اقبال افزود، سیستم سنتی فینانس مبتنی بر استقراض در قازان پایتخت جمهوری خودمختار تاتارستان وابسته به فدراسیون روسیه، مشکلات بزرگی وجود دارد

اقبال گفت: به علت بی ثباتی سیستم فینانس سنتی، شمار زیادی بحران مالی روی می دهد. سیستم فینانس اسلامی با ثبات تر بوده و ریسک کمتری دارد.

زامر اقبال افزود، اقدامات ترکیه در زمینه فینانس اسلامی بی نهایت مثبت می باشد. ترکیه در این زمینه به بانک جهانی یاری می کند. در بوس استانبول مرکز توسعه فینانس اسلامی جهانی بانک جهانی گشایش یافت. استانبول فعالیت  های بسیاری در راستای تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی انجام می دهدو 

معاون رئیس بانک توسعه اسلامی اظهار داشت: برای تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی نیازمند بازار مالی پرتحرکی می باشد. ترکیه با اقدامات بیشماری که در زمینه فینانس اسلامی دارد در جایگاه مهمی قرار گرفته است. ترکیه با بخش بانکداری قدرتمند، رشدی که در بازار جهانی قید کرده، موقعیت نزدیک به اروپا و حمایت دولتی، صاحب پتانسیل تبدیل شدن به مرکز فینانس اسلامی را دارااست. علیرغم تحولات اخیر در بازار ارز، حکومت ترکیه با گامهایی که در بخش فینانس اسلامی برداشته و برخواهد داشت، وجود این پتانسیل را ثابت می کنداخبار مربوطه