اردوغان تاکید کرد که: "مسئله قبرس مسئله ملی ما میباشد"

رئیس جمهور تورکیه که برای انجام دیدار رسمی به جمهوری تورک قبرس شمالی سفر کرده است، ابراز داشت: "قبرس مسئله ملی ماست. و هدفمان یافتنی راه حلی عادلانه و ماندگار میباشد."

اردوغان تاکید کرد که: "مسئله قبرس مسئله ملی ما میباشد"

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه که برای انجام دیدار رسمی به جمهوری تورک قبرس شمالی سفر کرده است، ابراز داشت: "قبرس مسئله ملی ماست. و هدفمان یافتن راه حلی عادلانه و ماندگار میباشد."

رجب طیب اردوغان که پس از سفرش به آذربایجان، به جمهوری تورک قبرس شمالی سفر نمود، پس از دیدار دوجانبه با مصطفی آقینجی رئیس جمهور جمهوری تورک قبرس شمالی و صرف غذای کاری، نشستی مشترک مطبوعاتی ترتیب داد.

اردوغان گفت: "تورکیه اجازه نخواهد داد تا مردم تورک قبرس قربانی بن بست سیاسی گردند وهرگز در مقابل یک چنین اتفاقی سکوت نخواهد کرد، همچنین تورکیه اجازه نخواهد داد تُورک های قبرس در یک دولت رومی قبرس به اقلیت تبدیل شوند."

اردوغان ضمن یادآوری اینکه بزرگترین نیاز جمهوری تورک قبرس شمالی که نیاز به آب میباشد را برطرف کرده اند، اظهار داشت که بدین ترتیب، جمهوری تورک قبرس شمالی را هم از نظر استراتژیکی به شکلی برتر در آورده و هم گام بسیار مهمی در راستای اقتصاد این کشور برداشته ایم.

اردوغان با اظهار اینکه، "در دوره های بعدی، جمهوری تورک قبرس شمالی به شکل یک مرکز جاذبه در مدیترانه شرقی تبدیل خواهد شد و اولین هدفمان نیز افزایش درآمد ملی به دو برابر میباشد"، اعلام داشت که این امر با تفاهمی مشترک و تفکری مشترک به دست خواهد آمد.

اردوغان رئیس جمهور تورکیه، اظهار داشت که در دیدار دوجانبه با آقینجی، بسیاری از مسائل دستور کار را بررسی کرده و وضعیت موجود در روند حل مسئله قبرس را نیز مورد ارزیابی قرار داده اند. وی همچنین با طوفان ارهومان، نخست وزیر جمهوری تورک قبرس شمالی نیز در یک ضیافت کاری، فرصت گردهم آیی را به دست آورد.

رئیس جمهور تورکیه با ابراز اینکه: "قبرس مسئله ملی ما است و هدفمان یافتن راه حلی عادلانه و ماندگار میباشد"، افزود: "ما به عنوان طرف تورک، 50 سال است که همه تلاشهایمان را انجام میدهیم. ولی علی رغم همه تلاشهایمان متاسفانه یک سال قبل، کنفرانس قبرس  که آخرین روند مورد هدفمان در حل مسئله در جزیره بود نیز بی نتیجه ماند. دلیل این امر نیز، دیدگاه بخش یونانی نشین مبنی بر اینکه گویا یگانه صاحب جزیره اند، میباشد.طرف یونانی نشین، نمیخواهد تا با تورکهای قبرس برابری سیاسی داشته و یا شراکت تشکیل دهد و قدرت سیاسی را سهیم گردد. طی یک سالی که تاکنون گذشته است، یونانیان قبرس، این طرز فکرشان را متاسفانه تغییر نداده اند."اخبار مربوطه