اظهارات وزیر خزانه داری تورکیه در رابطه با تحرک بازار ارز

برات آلبایراق وزیر خزانه داری و امور مالی تورکیه، تاکید کرد که تحرک بازار ارز نشانگر یک حمله بسیار واضح میباشد

اظهارات وزیر خزانه داری تورکیه در رابطه با تحرک بازار ارز

برات آلبایراق وزیر خزانه داری  و امور مالی تورکیه، تاکید کرد که تحرک بازار ارز نشانگر یک حمله بسیار واضح میباشد.

آلبایراق، در مصاحبه با یک روزنامه ضمن ارزیابی تحرک بازار ارز گفت: این حمله که از سوی ایالات متحده آمریکا بزرگترین بازیگر سیستم فینانس جهانی، آغاز شده است، در کلیه کشورهای در حال توسعه وضعیت مشابهی را ایجاد کرده است.

وزیر خزانه داری با اعلام اینکه "متهم کردن اقتصاد تورکیه به شکنندگی، برخورد و مفکوره یی فاقد حسن نیت است " تاکید کرد که طرح عمل مربوط به مقابله با نوسانات قیمت ارز را تهیه کرده اند.

آلبایراق اظهار داشت که گام های لازمه سر از امروز برداشته خواهد شد.اخبار مربوطه