اردوغان به اهمیت انرژی تجدید پذیر تاکید کرد

رئیس جمهور تورکیه گفت: به انرژی های تجدید پذیر اولویت میدهیم. رسیدن به تورکیه سرسبز و تمیز صرفا وصرفا با کاشت درخت امکان پذیر نخواهد بود

اردوغان به اهمیت انرژی تجدید پذیر تاکید کرد

رئیس جمهور تورکیه گفت: به انرژی های تجدید پذیر اولویت میدهیم. رسیدن به تورکیه سرسبز و تمیز صرفا وصرفا با کاشت درخت امکان پذیر نخواهد بود

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهورتورکیه طی اظهارتی درمراسم درختکاری درجنگل حیدرعلی اف در منطقه باتیکنت انقره گفت: به انرژی های تجدید پذیراولویت میدهیم. رسیدن به تورکیه سرسبز و تمیز صرفا وصرفا با کاشت درخت امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: اگرنگاه خود به طبیعت، محیط زیست و زندگی را تغییرندهیم، دنیا جایی برای زندگی نخواهد بود.

رئیس جمهورتورکیه خاطرنشان کرد: طی 16 سال 4 میلیارد و 70 میلیون اصله نهال کاشتیم وقصد داریم این رقم را به 7 میلیارد اصله افزایش دهیم.

اردوغان ادامه داد: فعالیت ها برای جلوگیری ازآلودگی محیط زیست، تشویق برای صرفه جویی و آگاه سازی افکارعمومی درزمینه محیط زیست دراولویت برنامه های ما قراردارداخبار مربوطه