مردم سایلسبورگ امریکا از سازمان تروریستی فتو شاکی هستند

مردم سایلسبورگ امریکا از سازمان تروریستی فتو شاکی هستند

مردمان سایلسبورگ، در تامین امتیازات در بدست أورد جواز کار به گروه تروریستی فتو جلب دقت مینمایند