د داعش د پنجو نه ژغورل شوی عراق ، د پورونو په ګرداب کې د ډوبیدو په حال کې دی.

د داعش د پنجو نه ژغورل شوی عراق ، د پورونو په ګرداب کې د ډوبیدو په حال کې دی. |

د داعش  د پنجو نه ژغورل شوی  عراق ، د پورونو په ګرداب کې  د ډوبیدو په حال کې دی.

پيوندونه: