د اسراييلو لخوا د فلسطينيانو د اسارت دېوالونه

د اسراييلو لخوا د فلسطينيانو د اسارت دېوالونه | د اسراييلو لخوا د فلسطينيانو د اسارت دېوالونه

د اسراييلو لخوا د فلسطينيانو د اسارت دېوالونه

اسراييل په سيمه كې د فلسطينيانو ترمېنځ د فزيكي تماس د پرې كولو په موخه دېوالونه جوړوي.


پيوندونه: