اردوغان د زيتون د څانګې له عملياتي مركزه ليدنه وكړه.

ولسمشر رجب طيب اردوغان د زيتون د څانګې له عملياتي مركزه ليدنه وكړه. 


پيوندونه: