د استانبول په زړه كې نوى كلتوري مركز

 د استانبول د ښار په زړه كې د تقسيم د ميدان په ختيځه برخه كې د ` اتاترك د كلتوري مركز` د پخوانۍ ودانۍ پر ځاى د نوې ودانۍ جزييات خپاره شول.


پيوندونه: