روز معلم مبارک

24 نوامبر روز بزرگداشت مقام معلم

روز معلم مبارک

امروز یکبار دیگر مقام معلمین را گرامی میداریم.

از مقام این انسانهای ارزشمند که بار سنگین آموزش جامعه را بر دوش دارند، تجلیل کرده و همواره در کنارشان خواهیم بود.

 تاسیس یک آینده موفق در سایه آموزش جوانان، توسط معلمان فداکار و با محبت امکان پذیر خواهد بود.

تنها یک معلم است که میتواند با فرزندان دیگران با دلسوزی و محبت رفتار کند.

آنها را در تداوم این وظیفه مقدس همراهی خواهیم کرد.

باید به خاطر داشته باشیم که در تاسیس آینده موفق فرزندان مان به آنها نیازمندیم.

دستان پر مهر آنان را به نشانه احترام و قدردانی میبوسیم.خبرهای مرتبط