هفته عثمانی - 27 ژانویه الی 3 فوریه

به مدت یک هفته، یاد امپراتوری عثمانی را جشن میگیریم

هفته عثمانی - 27 ژانویه الی 3 فوریه

دوره امپراتوری عثمانی دوره بود که در خاکهای سه قاره جای گرفته، صدها سال ترتیب و نظم در جهان را برقرار کرده، همانند گرگی که سرش را از وطنش آناتولی، به سوی اروپا دراز کرده است، تمدنی که صدها سال ادامه داشته و آثارش تا به امروز نیز به جای مانده است تاسیس کرده و تصویری انسانی از خود به جای گذاشته است.

این دوره که در آن، حتی به عناصر خارجی نیز وعده های عدالت داده شده است، در اصل تاریخی بشری محسوب میشود.

بدون بررسی تاریخ عثمانی نمیتوان به تاریخ روسیه، آلمان، کشورهای حوزه بالکان، خاورمیانه و اروپای شمالی پی برد. این مفهوم عدالت که هیچگاه نمیتوان جایگاه آن را پر نمود، شاید چاره ای برای خون و اشکهایی که امروز در این خاکها ریخته میشود نیز  بوده است.

هفته یاد امپراتوری عثمانی که در تاریخ بشریت، ردی بی نظیر به جای گذاشته و به عنوان نسل به جای مانده از آن، افتخار میکنیم، مبارک باد.خبرهای مرتبط