کل جهان باید رفتاری مصرانه در حفاظت از طبیعت و محیط زیست داشته باشند

مارک پلانت: کل جهان باید علی رغم انکار تغییرات اقلیمی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، رفتاری مصرانه در حفاظت از طبیعت و محیط زیست داشته باشند

کل جهان باید رفتاری مصرانه در حفاظت از طبیعت و محیط زیست داشته باشند

مارک پلانت مدیر امور مالی و مدیر ارشد امور سیاسی مرکز توسعه جهانی، ابراز داشت که کل جهان باید علی رغم انکار تغییرات اقلیمی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، رفتاری مصرانه در حفاظت از طبیعت و محیط زیست داشته باشند.

پلانت با ارزیابی اهداف توسعه مداوم سازمان ملل و کنفرانس تغییرات اقلیمی که در لهستان برگزارشد، اظهار داشت که برای مبارزه با تغییرات اقلیمی همه بازیگران جهانی باید تلاش نمایند.

وی با اظهار اینکه وعده های داده شده در لهستان مبنی بر کنترل گرمایش جهانی زیر درجه دوم تا پایان قرن بیست و یکم، بسیار مهم میباشد، خروج دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از توافقنامه تغییرات اقلیمی پاریس را نیز ارزیابی کرد.

مارک پلانت با تاکید بر اینکه حل مشکل اقلیمی کاری نیست که هر کشوری به طور جداگانه انجام دهد، گفت: "هنگامی که من در لندن ماشینم را برای رفتن به محل کارم روشن میکنم، افریقا و ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار میدهم. دراین راستا، نه تنها محافل اقلیمی بلکه همه جهان باید به وعده های کنفرانس تغییرات اقلیمی متمرکز شویم. کل جهان علی رغم انکار تغییرات اقلیمی از سوی دونالد ترامپ در این کنفرانس، باید برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست مصرانه عمل کنند. ایالات متحده امریکا یکی از بازیگران مهم در این روند میباشد. به همین شکل نیز باید ادامه دهد."خبرهای مرتبط