پیشروی ارتش آزاد سوریه بسوی الباب ادامه دارد

ارتش آزاد سوریه با پشتیبانی نیروهای مسلح ترکیه بسوی الباب پیشروی می کند

پیشروی ارتش آزاد سوریه بسوی الباب ادامه دارد
پیشروی ارتش آزاد سوریه بسوی الباب ادامه دارد
پیشروی ارتش آزاد سوریه بسوی الباب ادامه دارد

پیشروی ارتش آزاد سوریه بسوی الباب ادامه دارد

ارتش آزاد سوریه در چهارچوب عملیات سپر فرات و با پشتیبانی نیروهای مسلح ترکیه به پیشروی بسوی الباب واقع در شمالشرقی حلب که در دست داعش می باشد، ادامه می دهد.  خبرهای مرتبط