تعداد افراد مسلح در اسرائیل افزایش یافته است

طی دو ماه اخیر تعداد افرادی که در اسرائیل مجوز حمل سلاح گرفته اند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 183 درصد افزایش پیدا کرده است

تعداد افراد مسلح در اسرائیل افزایش یافته است

در پی تسهیل قانون حمل سلاح در اسرائیل از سوی گیلاد اردان، وزیر امنیت داخلی و امور استراتژیک این کشور صورت گرفت، تعداد افرادی که با خود سلاح حمل می کنند، افزایش یافت.

به گزارش روزنامه «هاآرتص»، طی دو ماه اخیر تعداد افرادی که مجوز حمل سلاح گرفته اند نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 183 درصد افزایش یافته است.

پس از ابلاغ قانون جدید حمل سلاح در اسرائیل، دو هزار و 800 غیرنظامی تقاضای دریافت مجوز حمل سلاح دادند.

بر اساس گزارش مذکور، با اجرای این قانون جدید 35 تا 40 هزار غیرنظامی دیگر در اسرائیل دارای مجوز حمل سلاح گرم خواهند شد. بدین ترتیب بدون در نظر گرفتن پلیس و نیرهای ارتش این کشور، بیش از 140 هزار غیرنظامی در اسرائیل دارای مجوز حمل سلاح گرم خواهند شد.

عایده توما سلیمان نماینده عرب کنست تسهیل دریافت مجوز حمل سلاح را بسیار خطرناک ارزیابی کرده و گفت: این کار موجب به خر انداختن جانحدود نیم میلیون انسان است، چونکه یک انسان به بهانه دفاع از خود می تواند شلیک کند و جان تعداد زیادی را به خطر بیندازد.خبرهای مرتبط