جشنهای روز عید جمهوریت در سرتاسر ترکیه برگزار شد

جشنهای روز عید جمهوریت در گوشه و کنار ترکیه برگزار شد |

جشنهای روز عید جمهوریت در گوشه و کنار ترکیه برگزار شد

جشنهای روز 29 اکتبر، عید جمهوریت در سرتاسر ترکیه برگزار شد


برچسب ها: ترکیه , 29 اکتبر , عید جمهوریت