آیینه تاریخ/ 5 ژانویه

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز ٥ ژانویه عبارتند از :

آیینه تاریخ/ 5 ژانویه


در سال 1809عهدانامه قلعه سلطانیه و یا داردانل میان امپراطوری عثمانی و بریتانیا با امضاء رسید.
در سال 1889 مارتین برندل توانست برای اولین بار از میدان انرژی انسانها عکسبرداری کند.
در سال 1922 شهر آدانای ترکیه از اشغال دشمنان رهایی یافت.

در سال 1929 خطوط راه آهن اناتولی- بغداد و مرسین تارسوس از سوی حکومت ترکیه از یک بانک آلمانی خریداری شد.

در سال 1959 در نشریه "Physical Review" در آمریکا نظریه  علمی جدیدی در زمینه فیزیک از سوی یک دانشمند ترک به نام حسین ییلماز منتشر شد.

در سال 1993 موزه باستانشناسی استانبول عنوان معجزه سال را از سوی شورای اروپا کسب کرد.خبرهای مرتبط