آینه تاریخ/ 13 ژانویه

مهمترین رویدادهای تاریخی در عرصه جهان، در روز 13 ژانویه عبارتند از :

آینه تاریخ/ 13 ژانویه

در سال 1610 گالیله دانشمند ایتالیایی چهارمین قمر سیاره ژوپیتر را کشف کرد.

در سال 1785 روزنامه دیلی یونیورسال یکی از قدیمیترین روزنامه های جهان در بریتانیا منتشر شد.

در سال 1990 سد بزرگ آتاتورک که بزرگترین سد ترکیه و ششمین سد بزرگ دنیا است ابگیری شد.

در سال2012  رئوف دنکتاش بنیانگذار جمهوری ترک قبرس شمالی و یکی از رهبران بزرگ جهان ترک در 88 سالگی درگذشت.خبرهای مرتبط