تصویب مواد سوم تا پنجم اصلاحیه تغییر قانون اساسی در مجلس

مواد سوم، چهارم و پنجم اصلاحیه تغییر قانون اساسی در مجلس ملی کبیر ترکیه با اکثریت مطلق آراء تصویب شد.

تصویب مواد سوم تا پنجم اصلاحیه تغییر قانون اساسی در مجلس

ماده سوم طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی ترکیه، مربوط به کاهش سن نامزدهای انتخاباتی از 25 به 18 و ممنوعیت کاندیداتوری افرادی که خدمت سربازی را انجام نداده‌اند، در انتخابات مجلس در مجمع عمومی مجلس کشور با 341 رأی موافق و 139 رای مخالف تصویب شد.

در این رای‌گیری 485 نماینده شرکت کرده و دو رای باطله و 3 رای خالی نیز وجود داشت.

به دنبال ماده سوم، مواد چهارم و پنجم اصلاحیه تغییر قانون اساسی نیز در مجلس ملی کبیر ترکیه تصویب شد.

براساس ماده چهارم انتخابات ریاست جمهوری و مجلس در ترکیه هر 5 سال یکبار و در یک روز برگزار خواهد شد. این ماده با 343 رای موافق و 139 رای منفی به تصویب رسید.

همچنین در شرایطی که اکثریت مورد نیاز در انتخابات ریاست جمهوری در دور اول رأی گیری به دست نیاید، انتخابات براساس اصول اعلام شده به دور دوم کشیده خواهد شد.

در مجمع عمومی، ماده پنجم اصلاحیه تغییر قانون اساسی، در رابطه با وظایف و اختیارات مجلس با 343 رای مثبت و 7 رای منفی تصویب شد.

براساس ماده پنجم، وظایف و اختیارات مجلس عبارتند از:" وضع قانون، جایگزین کردن و حذف قانون، بررسی بودجه و تصویب آن، تصمیم گیری در مورد چاپ پول و اعلام جنگ، بررسی و تصویب توافقنامه های بین المللی، اعلام عفو ویژه و یا عمومی از طریق رای مثبت سه پنجم از نمایندگان مجلس، استفاده از اختیارات داده شده در دیگر اصول قانون اساسی و انجام وظایف تعیین شده."

 خبرهای مرتبط