اعطای امتیاز شهروندی ترکیه به سرمایه گذاران خارجی

قانون "اصلاح مقررات شهروندی"، در روزنامه رسمی منتشر شده است.

اعطای امتیاز شهروندی ترکیه به سرمایه گذاران خارجی

ترکیه به اتباع خارجی که اقدام به سرمایه گذاری در کشور کنند امتیاز شهروندی را اعطا می کند.

قانون "اصلاح مقررات شهروندی"، در روزنامه رسمی منتشر شده است.

براساس این قانون کسانی که حداقل اقدام به انجام سرمایه گذاری ثابتی در حدود 2 میلیون دلار در ترکیه کنند و یا اینکه حداقل دارای 1 میلیون دلار مال غیرمنقول در ترکیه به شرط عدم فروش آن به مدت سه سال باشند، پس از انجام تحقیقات لازم توسط نهادهای ذیربط، از سوی شورای وزیران ترکیه امتیاز شهروندی کشور را به دست خواهند آورد.

 خبرهای مرتبط