دستگیری 367 مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی در ارضروم

تیمهای پلیس پس از تجسس در خودروها، مهاجران قاچاقی از افغانستان و پاکستان را دستگیر کردند.

دستگیری 367 مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی در ارضروم

در سه خودرویی که از سوی تیمهای پلیس در ارضروم ترکیه متوقف شدند، 367 مهاجر قاچاق افغانستانی و پاکستانی، دستگیر شد.

تیمهای شعبه مبارزه با جرائم برنامه ریزی شده و قاچاق اداره پلیس استان، در حین کنترل جاده ای در مسیر ارضروم – ارزینجان، درساعات شب، یک اتوبوس مسافربری را متوقف کردند.

تیمها پس از تجسس در بخش داخی و بار این اتوبوس، مهاجران قاچاقی از افغانستان و پاکستان را دستگیر کردند.

تیمهای مذکور، در ادامه فعالیتهای تجسس و بازرسی، یک کامیون و یک کامیون دیگر را نیز که در یکی 168 و در دیگری نیز 43 مهاجر قاچاق مخفی شده بود، دستگیر کردند.

مهاجران قاچاق با هدف تشخیص هویت، به مدرسه عالی نظامی پلیس در ارضروم منتقل شدند.

این مهاجران قاچاق که از راههای غیر قانونی و از طریق ایران به شهرستان دوغوبیاضیت ترکیه آمده بودند، با پرداخت پول به استانبول منتقل میشدند.خبرهای مرتبط