پیغام تبریک رئیس جمهور آذربایجان به اردوغان

علی اف در پیغامش که با کلمات "برادر عزیزم" آغاز کرده است، گفت: "به مناسبت انتخاب دوباره به ریاست حزب عدالت و توسعه تبریکات صمیمانه ام را از ته قلب ابراز میکنم."

پیغام تبریک رئیس جمهور آذربایجان به اردوغان

الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان به رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که باری دیگر به عنوان رئیس حزب عدالت و توسعه انتخاب گردید، پیغام تبریک ارسال کرد.

علی اف در پیغامش که با کلمات "برادر عزیزم" آغاز کرده است، گفت: "به مناسبت انتخاب دوباره به ریاست حزب عدالت و توسعه تبریکات صمیمانه ام را از ته قلب ابراز میکنم."

وی افزود: "انتخاب دوباره به عنوان رئیس دوباره حزبی که خود تاسیس کرده اید، نشانگر ایمان و اعتماد بی نهایت اعضای حزب به شما میباشد. و ارزشی است که خدمات عالی شما در راستای توسعه و رفاه کشور داده شده است. امروز دوستی، برادری و روابط میان آذربایجان و ترکیه در همه بخشها، توسعه می یابد. این رابطه  امنیت و ثبات منطقه ای را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. همکاری متقابل، پروژه های بزرگی که به همراه هم انجام داده ایم، عناصر مهمی است که همکاریهای استراتژیکی مان را نیز توسعه میدهد. اتحاد و برداری میان آذربایجان و ترکیه از این پس نیز قویتر شده و ادامه خواهد داشت. برای شما آرزوی سلامت، موفقیت در کارها و صلح و رفاه برای مردم ترکیه، را دارم."خبرهای مرتبط