رکورد صادرات در بخش صنایع دفاعی و هوایی ترکیه

صنایع دفاعی و هوایی ترکیه پیش از پایان سال به رکورد صادرات دست یافت.

رکورد صادرات در بخش صنایع دفاعی و هوایی ترکیه

صنایع دفاعی و هوایی ترکیه که طی سال 2018 قراردادهای مهمی در صادرات به ثمر رسانده است، پیش از دریافت نتایج این قراردادها، به بالاترین ارقام صادرات دست یافت.

بر اساس داده های مجلس صادرکنندگان ترکیه، بخش صنایع دفاعی و هوایی، طی سال 2011، 883 میلیون و 845 هزار، طی سال 2012، 1 میلیارد و 260 میلیون و 810 هزار، طی سال 2013، 1 میلیارد و 388 میلیون و 803 هزار، طی سال 2014، 1 میلیارد و 647 میلیون و 799 هزار و طی سال 2015، 1 میلیاردو 654 میلیون و 88 هزار دلار صادرات انجام داده است.

این بخش در سال 2016، 1 میلیارد و 677 میلیون  و 116 هزار و سال گذشته نیز 1 میلیارد و 739 میلیون و 453 هزار دلار صادرات داشته است.

سال گذشته طی دوره 11 ماهه، 1 میلیارد و 535 میلیون و 529 هزار دلار صادرات در این بخش انجام شده است و در دوره مشابه سال جاری، این میزان 16.05 درصد افزایش یافته است. میزان صادرات این بخش، پیش از پایان سال، به 1 میلیارد و 782 میلیون و 53 هزار دلار رسید. بدین ترتیب پیش از اتمام سال 2018، به بیشترین رقم صادرات در بخش صنایع دفاعی و هوایی دست یافته شد.

با توجه به صادرات این بخش در ماه دسامبر طی سالهای اخیر، مشاهده میکنیم که این رقم، بالای 200 میلیون دلار میباشد بدین ترتیب انتظار میرود که این بخش تا پایان سال جاری، به حدود 2 میلیارد دلار صادرات دست یابد.

صنایع دفاعی و هوایی طی دوره مورد بحث، بیشترین صادرات را به ایالات متحده امریکا داشته است. میزان صادرات به امریکا، 644 میلیون و 29 هزار دلار بوده است.

پس از امریکا، آلمان با 211 میلیون و 684 هزار دلار و عمان با 150 میلیون و 516 هزار دلار در میان بیشترین کشورهایی که صادرات به آنها انجام شده است، میباشند.

پس از این کشورها، بیشترین صادرات، به ترتیب به هلند با 72 میلیون و 351 هزار دلار، به هندوستان با 71 میلیون و 686 هزار دلار، به قطر با 70 میلیون و 981 هزار دلار، به انگلستان با 50 میلیون و 661 هزار دلار، به لهستان با 48 میلیون و 409 هزار دلار، به فرانسه با 44 میلیون و 505 هزار دلار و به آذربایجان با 37 میلیون و 465 هزار دلار، انجام شده است.خبرهای مرتبط